Project Description

W ramach pomocy psychologicznej oferujemy:

psychologKompleksową diagnozę psychologiczną w oparciu o standaryzowane metody diagnostyczne, badanie potencjału intelektualnego oraz ocenę rozwoju emocjonalno-społecznego. Na diagnozę składa się również szczegółowy wywiad z opiekunami dziecka. Po diagnozie następuje omówienie wyników z rodzicami dziecka, udzielnie zaleceń i wskazówek. Na prośbę rodzica sporządzamy opinię wraz z zaleceniami do szkoły, lekarza bądź innych specjalistów.

Konsultacje psychologiczne dla rodziców.

Z konsultacji warto skorzystać gdy rodzice doświadczają trudności wychowawczych, odczuwają nadmierny lęk o swoje dziecko, chcą wesprzeć je w rozwoju bądź przygotować je do nowej sytuacji (przedszkole, rozwód, narodziny rodzeństwa, choroba w rodzinie, utrata bliskiej osoby).

Podczas spotkania z psychologiem rodzice mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące rozwoju własnego dziecka.

Konsultacja może być jednorazowym spotkaniem, bądź też wstępem do dalszego procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.

Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

Pracuję z dziećmi z trudnościami lękowymi i somatycznymi, w tym:

  • lękiem separacyjnym, mutyzmem wybiórczym, tikami, moczeniem nocnym,
  • trudnościami adaptacyjnymi i w radzeniu sobie ze stresem,
  • nieśmiałością, obniżoną samooceną, nadmiernym wycofaniem,
  • trudnościami szkolnymi, brakiem motywacji do nauki,
  • reakcjami depresyjnymi,
  • problemami związanymi z relacjami społecznymi, w tym z rówieśnikami,
  • trudnościami związanymi z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba dziecka lub członka rodziny,
  • problemami związanymi z wiekiem dojrzewania,
  • trudnościami w zachowaniu, zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi,
  • kłopotami z koncentracją uwagi, nadpobudliwością psychoruchową,

Prowadzę także terapię dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju (autyzm, Zespół Aspergera).

Celem terapii jest zmniejszenie przeżywanych przez dziecko trudności, odreagowanie niekiedy bardzo trudnych emocji w bezpiecznej atmosferze.
Metody pracy dostosowane są do potrzeb, możliwości i wieku dziecka.
Z młodszymi dziećmi pracuję głównie w oparciu o metody niedyrektywne, włączając metody ekspresji plastycznej, teatralnej, techniki relaksacyjne, zabawę.

Terapia kierowana do młodzieży ma na celu pomóc adolescentowi zrozumieć własne trudności i nauczyć się samodzielnie z nimi radzić.