Project Description

Terapia pedagogiczna jest jedną z podstawowych form pracy z dzieckiem z trudnościami w rozwoju emocjonalnym i społecznym.

Obejmuje pracę z dzieckiem z trudnościami:

  • w uczeniu się poczawszy od problemów z przyswajaniem wiedzy, zapamiętywaniem, koncentacją uwagi po trudności spowodowane dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią.
  • emocjonalnymi (kłopoty i konflikty rówieśnicze, niska samoocena, moczenie nocne)
  • z zaburzonymi procesami psychomotorycznymi istotnymi w opanowaniu czytania, pisania i liczenia ( ćw. motoryki małej, usprawnianie grafomotoryki, ćw. koordynacji wzrokowo- ruchowej, ćw. koncentracji uwagi, ćw. percepcji ruchowej)

Terapia pedagogiczna to również specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i reedukujące ukierunkowane na problemy związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie, grupie czy klasie (agresja, autoagresja, zachowania trudne,nadpobudliwość psychoruchowa) czy problemamy emocjonalnyme (kłopoty i konflikty rówieśnicze, niska samoocena, moczenie nocne)

Pedagog specjalny pracuje terapeutycznie również z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera) oraz prowadzi trening umiejętności społecznych.