Project Description

Zajęcia grupowe z wykorzystaniem Programu Bilateralnej Integracji jak i Integracji Odruchów według Sally Goddard.

Zapraszamy do udziału w zajęciach uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce:

 • dyslektyków,
 • dysortografików,
 • dysgrafików,
 • dyspraktyków
 • dzieci znajdujące się w grupie ryzyka dysleksji.

Atrakcją naszych zajęć jest wykorzystanie RUCHU będącego podstawą wszystkich działań
w tym także możliwości uczenia się.

Dość często trudnościom w nauce towarzyszą problemy z Integracją Bilateralną a więc
z współpracą, koordynowaniem symetrycznych i asymetrycznych ruchów a także
z przekraczaniem linii środkowej ciała.

Przekłada się to bezpośrednio na niezrozumienie instrukcji, problemy w rozróżnianiu prawej i lewej strony, nieprawidłowe przetwarzanie słuchowe, problemy z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią.

Dzięki Metodzie Bilateralnej Integracji polegającej na wykonywaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń a dokładnie sekwencji ruchowych, będziemy w sposób przyjemny i atrakcyjny dla dzieci usprawniać pracę obu półkul mózgowych oraz rozwijać połączenia nerwowe.

Program Integracji Bilateralnej można łączyć z innymi programami, dlatego też równolegle będziemy wykorzystywać Program Integracji Odruchów według Sally Goddard.

Odruch to stereotypowa reakcja na bodziec. Odruchy zwane pierwotnymi, z którymi rodzi się dziecko, powinny zostać zintegrowane do pierwszego roku życia. Natomiast są one zastępowane odruchami posturalnymi, które funkcjonują już do późnej starości. Przedłużające się występowanie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku 3,5 lat określane jest,  jako opóźnienie neuromotoryczne.

Program Integracji Odruchów według Sally Goddard nazwywany inaczej Wspomaganiem rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce” opiera się na powtarzaniu naturalnych, prawidłowych wzorców ruchowych, jakie wykonuje dziecko w pierwszym roku życia, co ma wpłynąć na dojrzałość neuromotoryczną oraz usprawnić funkcje i obszary warunkujące proces uczenie się i zdobywania informacji.

Zajęcia popołudniowe, 1x w tygodniu, 50 minut

Grupy max 8 osobowe

Koszt zajęć: 50 zł

ZAPISY : 694 847 857 !

Co może wskazywać na zaburzenia obustronnej integracji?

 • problemy z łapaniem piłki,
 • trudności z orientacją w przestrzeni,
 • trudności z odróżnianiem prawej i lewej strony,
 • skrzyżowana lateralizacja lub utrzymująca się oburęczność,
 • osłabione zdolności wykonywania ruchów opartych na sekwencji,
 • słaba pamięć, kłopoty z wielozadaniowością,
 • trudności z koncentracją uwagi.

Metoda Integracji Bilateralnej wpisuje się w nurt badań nad neurofizjologią trudności w nauce i skutkami nieistniejących lub źle funkcjonujących połączeń między półkulami i nieprawidłowościami lateralizacji.Terapia  BI kładzie nacisk na integrację i współpracę funkcji obu półkul.

Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała.

Wiele osób, u których występują opóźnienia rozwoju, mają trudności w nauce lub odnoszą niepowodzenia, w tym dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD. Ci prezentują często niedojrzałość w systemie motorycznym. Wówczas może ujawnić się słabe lub niesymetryczne napięcie mięśniowe, nieadekwatność, deficyty uwagi oraz słaba pamięć, słaba kontrola mięśni oka i upośledzenie funkcji wizualnych, słuchowych i percepcji. Opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym.

Jeśli ćwiczenia są wprowadzane stopniowo i ostrożnie, to program dwustronnej integracji:

 • Poprawia u dziecka świadomość ciała (schemat ciała w przestrzeni).
 • Poprawa równowagi statycznej i dynamicznej.
 • Lepsza kontrola postawy.
 • Lepsza współpraca między półkulami.
 • Poprawa współpracy ciała w obrębie góra – dół, lewo-prawo, przód-tył.
 • Poprawa poczucia kierunku.
 • Poprawa pamięci sekwencyjnej i planowania ruchu.
 • Automatyzacja ruchu.
 • Jest możliwa wielozadaniowość.
 • Poprawa funkcji fizycznych, umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi, pamięci