Project Description

Badanie-rozwoju-psychomotorycznegoBadanie rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku od 2-go miesiąca do 3 roku życia przy wykorzystaniu Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR). Badanie uzupełniane jest Skalą Dojrzałości Społecznej Doll’a i w razie konieczności, wstępną ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej. Czas trwania badania jest zależny od kondycji psychofizycznej dziecka. Zwykle trwa od 60- 180 minut

Badanie szacuje poziom rozwoju poznawczego dziecka, szczegółowo opisując poziom rozwoju motoryki dużej, motoryki małej, rozwoju komunikacji i zachowań społecznych. Ocenie podlegają również procesy percepcji wzrokowej i słuchowej. Ocena wyżej wymienionych obszarów jest szalenie istotna dla podjęcia wczesnej interwencji terapeutycznej.  W przypadku trudności rozwojowych u najmłodszych dzieci, kluczową rolę w końcowym efekcie oddziaływań terapeutycznych ma czas ich rozpoczęcia, odpowiedni dobór ćwiczeń (co jest możliwe dzięki szczegółowej diagnozie) oraz ich intensywność.

Często źródeł niepokojących zachowań dzieci (np. trudności w zachowaniu, relacjach społecznych czy wyciszaniu się) należy upatrywać w zaburzeniach rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego. Stanowią one specyficzną odpowiedz organizmu na doświadczenia czuciowe, ruchowe, wzrokowe czy słuchowe jakich doświadcza maluszek podczas codziennych czynności.

Dokument ten może zostać wykorzystany jako:

  • informacja dla rodziców i innych specjalistów o aktualnym poziomie rozwoju dziecka i wskazywać kierunki potrzebnego wsparcia;
  • informacja dla lekarzy (np. neurologa);
  • dokument uzupełniający dla Komisji Orzekania o Niepełnosprawności (PCPR);
  • dokument konieczny do uzyskania Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).

Badanie poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży przy użyciu narzędzia : Skala Inteligencji Wechslera (WISC-R od 6 roku życia ), uzupełnione o określenie poziomu zdolności wzrokowych (Próby Spionek, Test Bentona, Test Bender- Koppitz) i słuchowych (słuch fonematyczny, Test 15 Słów, Skala F) . czas trwania jest zależny od kondycji psychofizycznej ucznia. Zwykle trwa od 60-120minut.

Celem tak szerokiej diagnozy jest próba wskazania źródeł trudności edukacyjnych (m.in. trudności z nauką czytania, poprawnej pisowni), które często mają również swoje odbicie w zachowaniu (np. trudności w koncentracji uwagi).

Dokument może okazać się pomocny dla:

  • lekarza kierującego na badanie;
  • Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności;
  • rodziców, nauczycieli i innych specjalistów wspierających rozwój dziecka.