Nazywam się Karolina Matejczyk

Jestem magistrem psychologii o specjalności klinicznej.

Na co dzień pracuję jako psycholog w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzeszczach oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach.

W mojej pracy bazuję na aktualnych potrzebach rozwojowych dziecka (poznawczych, społeczno-emocjonalnych oraz sensorycznych) oraz na możliwościach rodziny.  Kluczowe w terapii jest dla mnie zbudowanie kontaktu terapeutycznego opartego na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Dlatego też pierwsze spotkanie z dzieckiem ukierunkowane jest głównie na budowanie właściwego klimatu i rozpoznawaniu emocjonalnych potrzeb dziecka. Moje doświadczenie wskazuje, że elementy te są podstawą skutecznej terapii. Spotykając się z rodzicami stawiam na współpracę – wspólnie poszukujemy zasobów i najlepszych rozwiązań, które pozwolą pomóc dziecku i całej rodzinie.

Do każdego Pacjenta podchodzę w sposób indywidualny, z należytą troską i empatią.

Swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Nieustannie staram się poszerzać swój warsztat pracy, aby zapewnić jak najbardziej profesjonalną i skuteczną pomoc dziecku oraz rodzinie.

Kwalifikacje zawodowe:

 • mgr psychologii
 • Terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia
 • Trener TUS
 • Terapeuta z zakresu terapii pedagogicznej – praca z dziećmi z trudnościami w nauce
 • Arteterapeuta

Inne kursy, szkolenia, konferencje:

 • Terapia neurotaktylna
 • Trener metod relaksacyjnych dla dzieci
 • Trener warsztatów dla rodziców rozwodzących się
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – diagnoza i terapia
 • II Konferencja „Zdrowie psychiczne – wspólny temat. Zachowania agresywne”
 • Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży. Problem, zapobieganie, wsparcie
 • Organizacja systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dn. 09 sierpnia 2017r.
 • Elementy interwencji w sytuacji kryzysu i kryzysu traumatycznego
 • Więź jako czynnik chroniący rozwój człowieka
 • Narkotyki – przemoc. Wzajemne przyczyny i relacje

W czym mogę pomóc?

Służę pomocą dzieciom, młodzieży i rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem, edukacją oraz wychowaniem.

DIAGNOZA

 1. Badanie rozwoju psychomotorycznego dziecka w wieku od 2-go miesiąca do 3 roku życia przy wykorzystaniu Dziecięcej Skali Rozwojowej (DSR). Skala jest bardzo pomocna w wykrywaniu trudności oraz zaburzeń w rozwoju dzieci. Pokazuje nie tylko trudności dziecka, ale także jego zasoby.
 2. Wielowymiarowa ocena funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat przeprowadzona za pomoc IDS-P (Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym). Badanie przeprowadza się na jednej dwugodzinnej wizycie lub podczas dwóch wizyt trwających  godzinę. Test składa się z 18 testów badających sześć różnych sfer rozwoju dziecka, takich jak: Zdolności poznawcze, Umiejętności psychomotoryczne, Kompetencje społeczno-emocjonalne, Matematyka, Język i Motywacja.
 3. Badanie poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, przy użyciu narzędzia : Skala Inteligencji Wechslera (WISC-R od 6 roku życia ), uzupełnione o określenie poziomu zdolności wzrokowych (Test Bentona, Test Bender- Koppitz) i słuchowych (słuch fonematyczny).
 4. Badanie gotowości szkolnej przy użyciu Baterii 5/6S diagnozującej m.in.: funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje słuchowo-językowe, orientację w przestrzeni, sprawność motoryki małej, sprawność motoryki dużej, rozwój umiejętności samoobsługowych, zdolność do kontroli emocji, rozwój społeczny, rozwój poznawczy. W razie potrzeb badanie gotowości szkolnej baterią 5/6S uzupełniane jest badaniem poziomu kompetencji poznawczych dzieci i młodzieży przy użyciu narzędzia: Skala Inteligencji Wechslera (WISC-R, od 6 roku życia) oraz określenie poziomu zdolności wzrokowych (Test Bentona, Test Bender- Koppitz).
 5. Obserwacja dziecka w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Obserwacja odnosi się do trzech sfer funkcjonowania dziecka: interakcji społecznej, komunikacji i sztywności zachowań. Obserwacja pogłębiona jest poprzez zastosowanie odpowiedniego modułu testu IDS-P, który bada kompetencje społeczno-emocjonalne dziecka oraz tzw. teorię umysłu (umiejętność myślenia o stanie umysłu innych osób, co umożliwia zrozumienie myśli oraz potrzeb drugiego człowieka; „teoria umysłu” pozawala na rozumienie i przewidywanie zachowań innych ludzi).

Dodatkowo rodzic/opiekun otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz ASRS, który pomaga zidentyfikować cechy ASD (spektrum autyzmu) u dzieci i młodzieży w wieku od drugiego do osiemnastego roku życia. Przeprowadzenie badania Zestawem Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS (2-5 lat, 6-18 lat) obejmuje szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach  z rówieśnikami i z dorosłymi.

UWAGA! Badanie pozwala stwierdzić, czy dziecko znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jeśli dziecko znajduje się w grupie ryzyka psycholog kieruje do lekarza psychiatry celem diagnozy dziecka pod kątem ASD!

Po przeprowadzeniu badania pogłębionego o wywiad z rodzicami oraz obserwację dziecka, zostaje sporządzona opinia o dziecku – niezależnie od celu diagnozy.

Opinia z przeprowadzonych badań może być wykorzystana jako:

 • informacja dla rodziców i innych specjalistów o aktualnym poziomie rozwoju dziecka i ukierunkowaniu form jego wsparcia;
 • informacja dla lekarzy (np. neurologa, psychiatry);
 • dokument uzupełniający dla Komisji Orzekania o Niepełnosprawności (PCPR);
 • dokument konieczny do uzyskania Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna)
 • kierunek dalszej pracy z dzieckiem w celu optymalnego stymulowania rozwoju

TERAPIA

 1. Trening umiejętności społecznych (indywidualnie lub w małych grupach – w zależności od możliwości i potrzeb dziecka) wsparty treningiem metod relaksacyjnych.
 2. Terapia indywidualna dzieci z ASD (spektrum autyzmu) oraz dzieci wykazujących zaburzenia w sferze nawiązywania i podtrzymywania interakcji społecznej.
 3. Terapia integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami w zakresie przetwarzania sensorycznego
 4. Terapia neurotaktylna – polega na stosowaniu specjalnych technik stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otocznia. Terapia zwiększa świadomość ciała, reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych, reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni, działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy, obniża poziom stresu.
 5. Terapia dzieci z trudnościom w nauce – terapia opiera się na stymulowaniu ogólnego rozwoju poznawczego dziecka (pamięć, uwaga, koncentracja) i usprawnianiu ważnych funkcji w procesie nauki szkolnej tj. funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motorycznych oraz ich współdziałania . Zajęcia mogą być prowadzone w formie indywidualnej lub grupowej (od 2 do 5 uczestników)

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Z konsultacji mogą skorzystać rodzice doświadczający trudności w zrozumieniu zachowań swoich dzieci oraz tych, którzy chcą uzyskać poradę odnośnie rozwoju i wychowania dziecka.